آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن شراب

شراب – فروش شراب

فروش شراب تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی شراب می‌فروشی، تعبیرش این است که چیزی حرام خواهی فروخت.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر شراب فروش، انسانی است که دائماًً به دنبال دعوا و درگیری و فتنه می‌باشد. فروش شراب

شراب – خوردن شراب

خوردن شراب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شراب می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری .جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شراب را با آب مخلوط کرده‌ای و می‌خوری، یـعـنـی ربا و نزول می‌خوری، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران…
متن دوم