آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن سیب

سیب

تعبیرهای کلی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سیب، خبری است از شخص غایب یا کسی که دورمانده، ولی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر کلی سیب همت و عزم تو در شغل و کار خودت می‌باشد، ‌‌‌‌‌بطوریکه اگر «پادشاهی»سیب را در خواب ببیند، تعبیرش…
متن دوم