آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن سکنجبین

سکنجبین

سکنجبین ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سکنجبین شیرین می‌خوری، تعبیرش این است که مال و روزی خود را به آسانی به دست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر شخص بیماری در خواب سکنجبین شیرین ببیند، یـعـنـی بهبود پیدا می‌کند.ابن سیرین…
متن دوم