آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن سر انسان

سر – خوردن سر

خوردن سر اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر کباب شده و بریان می‌خوری، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش رئیس می‌باشد. ● پرنده: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سر پرنده‌ای را…
متن دوم