آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن سبزی

سبزی فروشی

سبزی فروشی (همیشه به یاد داشته باش که قبل از مطالعۀ تعبیرهای تعبیرگران مختلف می بایست در ابتدا از روش تعبیر استفاده کنی).تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی سبزی فروشی می‌کنی، تعبیرش خوب است(زیرا کاری را انجام می‌دهی که همه مردم به آن نیاز…
متن دوم