آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن ساروج

ساروج

ساروج تعبیرگری می‌گوید: اگر کسی در خواب ببیند ساروج می‌خورد، تعبیرش این است که با کسی سخن لطیف می‌گوید، ولی اگر بیند که ساروج می‌کند، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ساروج عبارتند از: 1- سخنی لطیف 2-…
متن دوم