آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن زیتون

زیتون – خوردن زیتون

خوردن زیتون جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زیتون تلخ و شور را با نان می‌خوری، تعبیرش این است که با رنج و سختی به مقداری سود و منفعت اندک می‌رسی.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی زیتون سیاه می‌خوری، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی(دفع بلا و…

زیتون

تعبیرکلی تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب زیتون، غم و اندوه و یا نگرانی می‌باشد (زیرا مزۀ تلخ و ناخوشایندی دارد). تعبیرکلی
متن دوم