آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن زعفران

زعفران

زعفران ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی با خودت زعفران داری، تعبیرش این است که به اندازۀ آن مردم تو را تحسین و تعریف می‌کنند (مخصوصاًً اگر زعفران سائیده و کوبیده نشده باشد)، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی دارای مقدار…
متن دوم