آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن خر

خر – خوردن خر

خوردن خر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت خر می‌خوری، تعبیرش این است که از راه تجارت مال و نعمت به دست می‌آوری.اگر ببینی خر خودت را کشته‌ای و از گوشت آن می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی. خوردن خر

خر

تعبیر کلی حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب خر، بخت و اقبال و بزرگی می‌باشد و هر بدی و خوبی که در آن ببینی به بخت و اقبال تو برمی‌گردد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خر ماده، زن یا«کنیزک» است. تعبیر کلی
متن دوم