آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن حلوا

حلوا – خوردن حلوا

خوردن حلوا تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب خوردن حلوا بیماری است ، جابر مغربی می‌گوید: تعبیرش این است که اگر زردی زعفران در آن وجود نداشته باشد به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی با نشاسته حلوا درست کردی و…

حلوا

تعبیرهای کلی تعبیرگری می‌گوید: تعبیر دیدن حلوا، غم و اندوه می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: تعبیر خواب حلوای خشک مال و اموال و همچنین غم و اندوه است (غم و اندوه آن نیز به خاطر زعفرانی است که در آن به کار رفته است). جابر مغربی می‌گوید: تعبیر…
متن دوم