آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن تخم پرنده

تخم پرنده – خوردن تخم پرنده

خوردن تخم پرنده (نیمرو و ...) حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی تخم پخته شده می‌خوری، تعبیرش این است که با رنج و سختی مال و اموال به دست می‌آوری (دفع بلا و گرفتاری). اگر ببینی تخم نیمه پخته می‌خوری، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی…
متن دوم