آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردن آب چاه روشن

چاه – خوردن آب چاه

خوردن آب چاه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از چاهی آب می‌خوری، تعبیرش این است که از مال و اموال زن مصرف می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب خنک و گوارای چاه را می‌خوری، یـعـنـی از زن به تو خیر و منفعت می‌رسد.اگر ببینی از آب…
متن دوم