آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردنی

کلوچه

کلوچه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کلوچه، معاش و معیشت و وضع زندگانی خوب و خوش و مال و اموال فراوان می‌باشد.اگر در خواب ببینی کلوچه خورده‌ای، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری. اگر ببینی کلوچه را در دهان خودت گذاشته‌ای، ولی…

خوردنی – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب فروشندۀ غذا و خوردنی، شخصی "صاحب‌سخن" و "سخنور" می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی لقمۀ گرم در دهان گذاشته‌ای، تعبیرش این است که دچار گرفتاری و بلائی می‌شوی.اگر ببینی همۀ غذاهای خانه…

خوردنی خوب

خوردنی خوب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی «لقمه» شیرین در دهان گذاشته‌ای، تعبیرش این است که حرف خوشایندی می‌زنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خوردنی شیرین می‌خوری، تعبیرش شادی و نشاط می‌باشد. حضرت دانیال(ع) می‌فرمایند: اگر ببینی…
متن دوم