آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوردنی خوب

خوردنی خوب

خوردنی خوب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی «لقمه» شیرین در دهان گذاشته‌ای، تعبیرش این است که حرف خوشایندی می‌زنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خوردنی شیرین می‌خوری، تعبیرش شادی و نشاط می‌باشد. حضرت دانیال(ع) می‌فرمایند: اگر ببینی…
متن دوم