آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوراکی

کدو

کدو حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب بوتۀ کدو، مرد عالم و دانشمند یا پزشکی دانا و عاقل می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل کدو باشد و در خواب ببینی که در خانۀ تو کدو درآمده است، یـعـنـی عزت و جاه و نعمت تو بیشتر می‌شود، یا…
متن دوم