آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوبی کردن

خوبی کردن

خوبی کردن ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خوبی و نیکی کردن، بزرگی در دنیا و نجات از عذاب آخرت می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی به مردی خوبی و نیکی کردی، ولی بعداً او را خوار و ذلیل نمودی، تعبیرش این است که ناسپاس خواهی…
متن دوم