آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خوابیدن

رختخواب – سایر موارد

سایر موارد حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در رختخواب خوابیده‌ای، یـعـنـی به راحتی و آسایش می‌رسی، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی روی تخت یا رختخواب خوابیده‌ای، یـعـنـی بزرگی و عظمت به دست می‌آوری، ولی از راه دین و پرهیزکاری ناآگاه…

رختخواب

تعبیر کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر رختخواب، زن می‌باشد و خوب و بد آن به زن برمی‌گردد،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش حاکمیت و تن‌آسائی می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مُتَّكِئِینَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ... _ در حالی…

خوابیدن

خوابیدن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی تخت یا رختخواب خوابیده‌ای، تعبیرش این است که بزرگی و عظمت به دست می‌آوری، ولی از راه دین و پرهیزکاری ناآگاه هستی.تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی زمین نشسته یا اینکه خوابیده‌ای،…
متن دوم