آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خمیر

خمیر

خمیر ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خمیر کردن آرد گندم، به دست آوردن مال و اموالی همراه با سود بسیار در تجارت می‌باشد، البته به شرطی که خمیرش "وَر آمده" باشد، ولی اگر خمیرش وَر آمده نباشد، تعبیرش زیادی فساد و گناه و نافرمانی از خداوند…
متن دوم