آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خمره

خمره

خمره شاید امروزه بتوان تعبیرهای مربوط به خم (یا همان خمرۀ بزرگ) را در مورد بشکه نیز به کار برد یا بقیۀ ظروف دیگر که صرفاً جهت نگهداری از مواد مصرفی به کار می‌رود را نیز با استفاده از موضوعات زیر تعبیر کرد، که به طور کلی تعبیر این نوع از…
متن دوم