آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خضاب

خضاب

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی خضاب به خوبی گرفته است، تعبیرش این است که حال و روز تو برای دیگران پوشیده و مخفی می‌ماند.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای حنا بستن عبارتند از: 1- آرایش و آراستن فامیل 2- پوشاندن خانواده 3-…
متن دوم