آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خضاب پا

خضاب دست و پا

خضاب دست و پا ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بر دست و پای خودت حنا می‌گذاری، چنانچه حنا بستن برای تو شایسته می‌باشد، تعبیرش این است که خانواده و بستگان را آراسته می‌کنی و زینت می‌دهی، ولی تعبیرش برای دین و ایمان تو بد و ناپسند…
متن دوم