آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خضاب ریش

خضاب سر و ریش

خضاب سر و ریش منظور از خضاب کردن، رنگ گذاشتن سر و ریش و دست و پا می‌باشد. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب خضاب ریش، پوشش و پرده امور و کارها می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش خودت را خضاب می‌کنی ولی رنگ نمی‌گیرد، یـعـنـی حال…
متن دوم