آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خشم گرفتن

فتنه

فتنه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در جائی فتنه پدید آمده است، تعبیرش این است که مردم آن مکان به فساد و نافرمانی از خداوند می‌پردازند.اگر ببینی فتنۀ جائی از بین رفته است، یـعـنـی مردم آنجا توبه کرده و به خدا بازمی‌گردند. فتنه

خشم گرفتن

خشم گرفتن ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی برای رضای خدا به خشم آمده‌ای، تعبیرش خوب بودن تو می‌باشد. اگر ببینی کسی را با خشم و عصبانیت به درستکاری در دین و ایمان فرامی‌خوانی، یـعـنـی او را به فساد و راه بد دعوت می‌کنی .ابن سیرین…
متن دوم