آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خشت

دیوار – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به روی دیوار آب دهان انداخته‌ای و تف کرده‌ای، تعبیرش این است که مال و اموالی را در راه رضای خدا خرج می‌کنی.اگر ببینی بروی سقف یا دیوار خانه نقش و نگار می‌کشی، یـعـنـی به دنیا مغرور می‌شوی…

خشت

خشت در اینجا منظور از "خشت"، خشت خامی می‌باشد که با استفاده از آتش پخته نشده. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خشت، مال و اموال به دست آمده و جمع شده می‌باشد، طوریکه هر خشت "هزار درهم" است.اگر در خواب ببینی خشت را در دست گرفتی یا کسی آن را…
متن دوم