آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خزندگان

خزندگان

خزندگان از تعبیرهایی که در زمینۀ خزندگان وحشتناک و "چِندِش‌آور" آمده است اینطور برداشت می‌شود که:تعبیر کلی خزندگان، دشمن می‌باشد.اگر در خواب ببینی با خزنده‌ای در حال درگیری هستی، تعبیرش این است که با دشمن دعوی و درگیری پیدا می‌کنی. اگر…

تمساح

تمساح تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب تمساح، مردی دزد می‌باشد.اگر در خواب ببینی تمساح تو را به سوی آب کشیده و غرق کرده است، تعبیرش این است که در آب غرق می‌شوی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: اگر ببینی تمساح تو را در آب فرو برده است، یـعـنـی ماهی…
متن دوم