آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خرید

خرید و فروش

خرید و فروش ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خرید و فروش بد می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیر خواب سوداگری و تجارت و معامله، چیزی باطل یا کاری باطل می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی چیزی را فروخته‌ای، تعبیرش این است که آن…

حساب

حساب تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی با کس دیگری مشغول حساب هستی، تعبیرش این است که دچار سختی می‌شوی، جابر مغربی نیز می‌گوید: یـعـنـی دچار رنج و سختی و محنت و عذاب خواهی شد و همچنین کار زشتی انجام می‌دهی (همان‌طور که پیامبر (ص)…
متن دوم