آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خرید کردن در بازار

بازار – سایر موارد

سایر موارد تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی زمین ویران و خرابی را با عمارت و تعمیر و مرمت ساختمان‌هایی مثل خانه و مغازه و... آباد می‌کنی، تعبیرش سود و منفعت در این دنیا می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خانه یا مغازه تو بزرگ شده است،…
متن دوم