آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خرید قرآن

قرآن – خرید و فروش قرآن

خرید و فروش قرآن امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی کتاب قرآن خریده‌ای، تعبیرش این است که مشغول کسب علم و دانش می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب قرآن می‌فروشی، یـعـنـی اسلام و مسلمانی در نظر تو حقیر و کم ارزش می‌شود. خرید…

قرآن – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کتاب قرآن داری، ولی وقتی که آن را باز می‌کنی، می‌بینی که چیزی در آن نوشته نشده است، تعبیرش این است که در زبان چیزی می‌گویی، ولی در قلب تو چیز دیگری است.اگر ببینی کتاب قرآن را باز کرده‌ای…

خرید و فروش قرآن

خرید و فروش قرآن امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی کتاب قرآن خریده‌ای، تعبیرش این است که مشغول کسب علم و دانش می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب قرآن می‌فروشی، یـعـنـی اسلام و مسلمانی در نظر تو حقیر و کم ارزش می‌شود. خرید…
متن دوم