آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خرید ساختمان

ساختمان سازی – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ساختمانی ساخته‌ای و مزدش را گرفته‌ای، تعبیرش این است که سود و منفعت به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در زمین و ملک خودت ساختمان ساخته‌ای، یـعـنـی سود و منفعت و روزی حلال بدست…
متن دوم