آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خریدن گاو

گاو – خریدن یا ورود گاو

خریدن یا ورود گاو ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گاو چاق و فربه‌ای خریده‌ای، تعبیرش این است که با زنی ثروتمند ازدواج می‌کنی. اگر ببینی گاو ماده‌ای خریده‌ای و با او حرف می‌زنی، یـعـنـی معاش و معیشت زندگانی تو بهتر و گسترده‌تر…
متن دوم