آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خروج چیزی از گلو

ورود و خروج چیزی از گلو

ورود و خروج چیزی از گلو جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زالویی وارد گلوی تو شده است، تعبیرش این است که در خانه خودت دشمن خواهی داشت و به اندازه‌ای که زالو به گلوی تو صدمه زده، آن شخص به تو صدمه خواهد زد (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین…
متن دوم