آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خروج چیزی از دهان

دهان – خروج چیزی از دهان

خروج چیزی از دهان ● چرک و کثیفی: اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی از دهانت چرک و کثیفی بیرون آمده است، تعبیرش این است که به خاطر آنکه بر سر مردم منت می‌گذاری کار و نیکی تو باطل می‌شود. اگر ببینی از دهانت چرک و کثیفی بیرون…
متن دوم