آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خروج چیزی از بینی

بینی – خروج چیزی از بینی

خروج چیزی از بینی ● مغز: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مغز تو از بینی بیرون آمده است، تعبیرش این است که شخصی بزرگ و رئیس و سرور به تو سود و فائده می‌رساند. ● موش: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از سوراخ بینی تو موش بیرون آمده…
متن دوم