آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خروج جواهر از بدن

جواهر – خروج جواهر از بدن

خروج جواهر از بدن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پهلوی تو سوراخ شده و از آن جواهر و گوهر بیرون افتاده است، تعبیرش این است که صاحب فرزندی عالم و پرهیزکار می‌شوی.اگر ببینی از قلب خودت گوهری بیرون آورده‌ای، یـعـنـی نمازهای واجب را…
متن دوم