آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خرنوب هندی

فلوس (خیارشنبر،خرنوب هندی و …)

فلوس (خیارشنبر،خرنوب هندی و ...) ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مقدار فراوانی فلوس داشته‌ای، یـعـنـی با کسی دچار دشمنی و خصومت خواهی شد‌‌‌‌‌ و یا اینکه گرفتار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی فلوس را از خودت دور کرده‌ای،…
متن دوم