آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خرفه

خرفه

خرفه ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خرفه، پریشانی و غم و اندوه می‌باشد و تعبیر خوردنش این است که دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری). خرفه
متن دوم