آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خراب کردن دیوار

دیوار – تخریب دیوار

تخریب دیوار ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دیوار کهنه‌ای را خراب می‌کنی، تعبیرش این است که مال و اموال به دست می‌آوری، ولی اگرجدید و نو باشد، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه و مصیبت می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خشت را…
متن دوم