آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خاک

خاک

خاک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خاک، پول می‌باشد (فرقی نمی‌کند که کم باشد یا زیاد).اگر در خواب ببینی در خانۀ تو خاک قرار دارد، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموالی را بدون رنج و سختی به دست می‌آوری. اگر ببینی خانۀ کسی را جارو…

جارو

جارو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب جارو، خدمتکار می‌باشد. تعبیر خواب جاروی بزرگ، خدمتکاری است که تقاضای چیزهای زیادی می‌کند.اگر در خواب ببینی خانه را جارو می‌کنی، تعبیرش این است که مال و اموال خود را از دست می‌دهی (دفع بلا و گرفتاری). اگر…
متن دوم