آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خانه

لانه

لانه تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی در خانۀ تو لانۀ پرنده وجود دارد، تعبیرش این است که به اندازه ارزش آن پرنده و لانه به تو سود و منفعت می‌رسد .اگر ببینی لانه را از جایش کَنده و برداشته‌ای، یـعـنـی کار ناشایستی انجام می‌دهی، ولی اگر…

راهرو خانه

راهرو خانه ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب راهرو خانه، خدمتکار خانه می‌باشد.اگر ببینی راهرو خانه خوب و درست می‌باشد، یـعـنـی خدمتکاران خانه سالم و تندرست خواهند بود، ولی اگر خراب باشد، یـعـنـی خدمتکاران خانه بیمار خواهند بود (دفع بلا و…

خانه – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی خانه یا مغازه تو بزرگ شده است، تعبیرش این است که رزق و روزی تو زیادتر می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بام خانه یا دیوار روی تو افتاده است، یـعـنـی از جایی که امید نداری به تو مال و…

خانه

پریدن روی خانه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از بام خودت به بام دیگری میپری، تعبیرش این است که زن خود را طلاق داده و زن دیگری را می‌گیری و یا «کنیزکی» به دست می‌آوری. اگر ببینی روی پشت بام خانه‌ای پریدی و خانۀ زیر پای تو فرو ریخت،…

ایوان

ایوان ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب ایوان سرا، پدر و مادر می‌باشد.اگر در خواب ببینی ایوان سرای تو نو و پاکیزه است، تعبیرش این است که پدر و مادر تو تندرست خواهند بود، تعبیرگری نیز می‌گوید: اگر ببینی ایوان سرای تو نو و بلند می‌باشد،…
متن دوم