آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خانه بزرگ

خانه – سایر موارد

سایر موارد ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی خانه یا مغازه تو بزرگ شده است، تعبیرش این است که رزق و روزی تو زیادتر می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بام خانه یا دیوار روی تو افتاده است، یـعـنـی از جایی که امید نداری به تو مال و…
متن دوم