آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خاموشی آتش

خاموشی آتش

خاموشی آتش جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پاره‌ای از آتش را که در دست گرفته‌ای خاموش شده است، تعبیرش این است که در خدمت «پادشاه» مال حرام به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آتشی که روشن کرده‌ای خاموش شده است، یـعـنـی…
متن دوم