آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خاشاک

خاشاک

خاشاک ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خاشاک مال و نعمت می‌باشد (برای مردم عادی).اگر در خواب ببینی در خانۀ تو خاشاک فراوانی وجود دارد یا اینکه در بین خاشاک، اقامت کرده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه آن‌ها مال و نعمت به دست می‌آوری. ابراهیم…

خار

خار تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب خار، قرض و بدهی می‌باشد.اگر در خواب ببینی خاری در بدن تو فرو رفته یا اینکه کسی آن را فرو کرده است، تعبیرش این است که از کسی قرض می‌کنی و به اندازه درد و رنجی که از آن خار برده‌ای، از شخص طلبکار حرف‌های…
متن دوم