آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب خار

خارپشت

خارپشت ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خارپشت، دشمن زشت و بداخلاق می‌باشد.اگر در خواب ببینی خارپشت را کشته‌ای، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی.اگر ببینی گوشت خارپشت را می‌خوری، یـعـنـی به اندازۀ آن از مال و اموال دشمن مصرف خواهی…

خار

خار تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب خار، قرض و بدهی می‌باشد.اگر در خواب ببینی خاری در بدن تو فرو رفته یا اینکه کسی آن را فرو کرده است، تعبیرش این است که از کسی قرض می‌کنی و به اندازه درد و رنجی که از آن خار برده‌ای، از شخص طلبکار حرف‌های…
متن دوم