آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حیوان

کژدم خواره

کژدم خواره کژدم‌خواره جانوری است در شهر خوزستان که دم خود را روی زمین می‌کشد و هر کسی را زخمی کند هلاک می‌شود (از لغت نامه دهخدا). ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب کژدم خواره، دشمن بی‌حرکت و آرام می‌باشد، ولی دشمنی او سخت و سنگین است.اگر در…

راسو

راسو ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب راسو، شخص دزد می‌باشد.اگر در خواب ببینی راسو وارد خانه یا مغازه شده است، تعبیرش این است که دزد وارد آنجا می‌شود و چیزی میدزدد.اگر ببینی از گوشت راسو می‌خوری یا عضوی از اندام او را در دست گرفته‌ای، یـعـنـی…
متن دوم