آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حیوان چهارپا

زنگوله

زنگوله ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زنگوله، جنگ و دشمنی می‌باشد.اگر در خواب ببینی شخص آشنایی به تو زنگوله داده است، تعبیرش این است که با آن شخص بحث و جدل و بگومگو خواهی کرد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زنگولۀ طلا یا نقره داری یا اینکه…

حیوان چهارپا

رام بودن ابتدا تعبیر چهارپایی که مشاهده شده باید بررسی و مطالعه گردد؛ مثلاً اگر اسب یا خر دیده شده به تعبیر همان‌ها مراجعه شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چهارپایی را در اختیار گرفته‌ای که رام و فرمانبردار است، تعبیرش این است که…
متن دوم