آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حیوان درنده

گرگ

گرگ ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گرگ تو را دریده است، تعبیرش این است که زن خود را طلاق می‌دهی.اگر در خواب ببینی گرگ را کشته‌ای و از گوشت آن می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای به تو ارث و میراث می‌رسد.جابر مغربی…

گاز گرفتن

گاز گرفتن همچنین به تعبیر جانوری مراجعه شود که گاز گرفته است. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب گاز گرفتن درنده یا جانور خصومت و دشمنی می‌باشد .اگر در خواب ببینی کسی تو را از روی دشمنی گاز گرفته است، تعبیرش این است که به اندازۀ گازی که از تو…

حیوان درنده – سایر موارد

سایر موارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی جانوران درنده در خانۀ تو جست و خیز می‌کنند و بالا و پایین می‌پرند، تعبیرش این است که جوان‌ها قصد زن تو را می‌کنند. اگر ببینی مقابل درب منزل تو جانوران درنده وجود دارند، یـعـنـی زن‌ها تو…

حیوان درنده

درگیری با درنده (همیشه به یاد داشته باش که قبل از مطالعۀ تعبیرهای تعبیرگران مختلف می بایست در ابتدا از روش تعبیر استفاده کنی).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بر جانوران درنده غلبه کرده‌ای و آن‌ها می‌کُشی، تعبیرش این است که دشمن…
متن دوم