آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حیض

حیض

حیض ابن سیرین می‌گوید: تعبیر حیض برای مردان ماندن در گناه و معصیت می‌باشد، ولی تعبیرش برای زن‌ها فراوانی مال و اموال است.اگر مردی در خواب ببیند که حائض شده است، تعبیرش این است که به اندازه خونی که دیده، مال حرام به دست می‌آورد .اگر مردی در…
متن دوم