آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حکم

منشورنامه (حکم و فرمان کتبی)

منشورنامه (حکم و فرمان کتبی) تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی «پادشاه»، یا عالم و یا مرد صالح و درستکاری به تو منشور و حکم و فرمان کتبی داده است و در آن مطالبی نوشته است، تعبیرش سعادت دنیا و آخرت تو می‌باشد،‌‌‌‌‌ ولی اگر مطالب بدی نوشته…

حاکم

حاکم ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی فرمانروا و حاکم یا شخص بزرگی به تو مهر داده است، تعبیرش این است که امور مالی و اقتصادی خودش را به وسیله تو اداره می‌کند.اگر در خواب ببینی با حاکمِ محلی که در آن هستی درگیر شدی و بر او غلبه…
متن دوم