آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حوض کوثر

حوض کوثر

حوض کوثر ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از حوض کوثر آب می‌خوری، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز خواهی شد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی حوض کوثر به همان شکلی است که در اخبار و روایات آمده است و تو هم از آب آن می‌خوری، تعبیرش…
متن دوم