آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

تعبیر خواب حمالی

حمالی

حمالی جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدون دستمزد برای دیگران حمالی می‌کنی، تعبیرش این است که به کسی خیر و خوبی می‌کنی و نتیجۀ آن به خودت برمی‌گردد، ولی اگر ببینی با دستمزد حمالی می‌کنی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی، مخصوصاً اگر…
متن دوم